Utveckling av e-hälsa saknar vision

I en statlig utredning "Effektiv vård SOU 2016:2" formuleras på sidan 553 en vision för vad det som kallas Verksamhetsstöd i vården skall uppnå. Utsnitt finns i fetstil nedan.

Utredningens bedömning är att regeringen bör formulera en nationell vision (OBS) för verksamhetsstöden. Det är inte gjort ännu. Det som finns är Regeringens formulering att:

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt
utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet


Att Sverige år 2025 skall var bäst i världen på e-hälsa säger ingenting konkret om vad digitalisering skall uppnåsi form av mätbar nytta för vården och för medborgarna. Det gör däremot den gulmarkerade texten från utredningen.

Fråga: var tog de de här formuleringarna vägen? Som det nu är verkar det inte finnas någon konkret vision på nationell nivå. Ännu mindre något förslag på losning, annat än att ansluta de standardsystem som upphandlas (plus andra som innehåller patientinformation) till nationella tjänsteplattformen och hoppas att det fungerar. Man pratar om behovet av att arbeta med enhetlig begreppsapparat, standarder och regelverk. Det är bra, ingen tvekan om det. Men det leder inte i sig självt till att verksamhetsstödet på nationell nivå når ens nära visionen från "Effektiv vård"..

Debattörer som Forslund/Assarsson och Forslund/Strandhäll hävdar envist att det inte krävs någon speciell utveckling för att nå visionen från utredningen. Några statliga investeringar görs inte heller och inga pengar finns öronmärkta för någon sådan i budgeten för 2018.

Andra, inklusive jag, menar att det inte alls är säkert att "medborgaren kommer att kunna känna sig trygg i att var man än söker i Sverige ska vården ha tillgång till all nödvändig information som behövs för att kunna erbjuda en trygg och säker vård." Vi menar att Sverige just nu med pågående upphandlingar (tre sådana återstår), utveckling/förvaltning av den nationella tjänsteplattformen och arbete med standarder med mera inte tydligt närmar sig visionens mål. Istället när man en from (inte byggd på empiriska eller teoretiska bevis) förhoppning att en lösning som uppfyller kraven kommer att åstadkommas

I sin debattartikel öppnar Annika Strandhäll för samtal i frågan. Sådana samtal behövs - NU!

=========================================================================
14.2 En nationell vision för verksamhetsstöden (Ur SOU 20016:2 sidan 553)

Utredningens bedömning: Regeringen och huvudmännen bör formulera en nationell vision för verksamhetsstöden.  
 
Skälen för utredningens bedömning:
Grunden för ett framgångsrikt arbete kring informationshantering och verksamhetsstöd i hälso- och sjukvården är att inblandade parter är överens om målen. För att kunna formulera mål behövs en enkel och tydlig vision som kan föras ut till all inblandade, dvs. såväl till medborgarna i deras egenskap av potentiella patienter/brukare som till hälso- och sjukvårdpersonalen. Regeringen och huvudmännen bör därför snarast formulera en enkel och tydligt gemensam vision. Det är mer eller mindre självklart att denna vision bör formuleras utifrån medborgarperspektivet – de som vården är till för och de som finansierar densamma. Visionen bör utgå från 3 principer:
1. Medborgarens självklara rättighet att enkelt och digitalt ha tillgång till all information om sin egen vård.
2. Medborgarens möjlighet att använda digitala tjänster för att kommunicera med hälso- och sjukvården oberoende av utförare och oberoende av var i Sverige den äger rum.
3. Medborgaren ska känna sig trygg i att var man än söker i Sverige ska vården ha tillgång till all nödvändig information som behövs för att kunna erbjuda en trygg och säker vård.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln